Přípravný stupeň

Přípravný stupeň základní školy speciální (při naší Základní škole Lanškroun), odloučené pracoviště Olbrachtova 206, je (podle § 48a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) zřízen pro děti se středně těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. O zařazení rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku. Vzdělávání v přípravném stupni trvá nejvýše tři roky.

Školní vzdělávací program třídy přípravného stupně „První krok“ vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Učební dotace je v rozsahu 20 hodin týdně. Vzdělávací program je k nahlédnutí u třídního učitele nebo v ředitelně.

Ve třídě přípravného stupně se může vzdělávat 4 – 6 dětí. Při počtu 4 dětí ve třídě a více pracují ve třídě 2 pedagogové a 1 asistent pedagoga.

Po ukončení docházky může dítě plynule přejít do nejvhodnější formy vzdělávání podle přání rodičů: individuální integrace nebo pokračovat ve vzdělávání v ZŠ.

Cíl a poslání výchovně vzdělávacího procesu

Každé dítě, vzdělávající se v přípravném stupni základní školy, má vypracovány individuální výchovně – vzdělávací cíle, které vycházejí z respektování vývojové úrovně jednotlivých dětí. Přípravný stupeň má svá specifika a priority dané výchovou a vzděláváním dětí se speciálními potřebami. Je zaměřen na komplexní speciálně pedagogickou péči, na rozvíjení celé osobnosti dítěte, důsledně uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti v návaznosti na výchovu v rodině a v úzké spolupráci s ní. Pro práci s dětmi jsou dostupné sady didaktických i speciálních kompenzačních pomůcek, oddělená pracovní místa pro děti s PAS, využívají se alternativní formy komunikace, relaxační učebna Snoezelen.

Denní program

7:45 – 8:00 hod.      příchod dětí, notýsek

8:00 – 8:45 hod.      individuální či skupinová práce s dětmi, hry dle zájmu dětí

8:45 – 9.15 hod.       hygiena, sebeobsluha, svačina

9.15 – 10.00 hod.     individuální či skupinová práce s dětmi, hudební či pracovní činnosti

10.00 – 11.00 hod.   pobyt venku či na zahradě, Snoezelen, tvořivé činnosti

11.00 – 11:40 hod.   oblékání, sebeobsluha, hygiena

Oběd, odpočinek, hry dle zájmu dětí

od 12.35 hod.            školní družina

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí.  Děti převážně pracují v kmenové učebně. Dle povahy činností pracují v tělocvičně, na zahradě, na vycházkách, na dětském hřišti. Podle svých individuálních možností a schopností se také účastní celoškolních aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.