Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

Přípravný stupeň

Přípravný stupeň základní školy speciální (při naší Základní škole Lanškroun), odloučené pracoviště Olbrachtova 206, je (podle § 48a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) zřízen pro děti se středně těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. O zařazení rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku. Vzdělávání v přípravném stupni trvá nejvýše tři roky.

Školní vzdělávací program třídy přípravného stupně „První krok“ vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Učební dotace je v rozsahu 20 hodin týdně. Vzdělávací program je k nahlédnutí u třídního učitele nebo v ředitelně.

Ve třídě přípravného stupně se může vzdělávat 4 – 6 dětí. Při počtu 4 dětí ve třídě a více pracují ve třídě 2 pedagogové a 1 asistent pedagoga.

Po ukončení docházky může dítě plynule přejít do nejvhodnější formy vzdělávání podle přání rodičů: individuální integrace nebo pokračovat ve vzdělávání v ZŠ.

Cíl a poslání výchovně vzdělávacího procesu

Každé dítě, vzdělávající se v přípravném stupni základní školy, má vypracovány individuální výchovně – vzdělávací cíle, které vycházejí z respektování vývojové úrovně jednotlivých dětí. Přípravný stupeň má svá specifika a priority dané výchovou a vzděláváním dětí se speciálními potřebami. Je zaměřen na komplexní speciálně pedagogickou péči, na rozvíjení celé osobnosti dítěte, důsledně uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti v návaznosti na výchovu v rodině a v úzké spolupráci s ní. Pro práci s dětmi jsou dostupné sady didaktických i speciálních kompenzačních pomůcek, oddělená pracovní místa pro děti s PAS, využívají se alternativní formy komunikace, relaxační učebna Snoezelen.

Denní program

7:45 – 8:00 hod.      příchod dětí, notýsek

8:00 – 8:45 hod.      individuální či skupinová práce s dětmi, hry dle zájmu dětí

8:45 – 9.15 hod.       hygiena, sebeobsluha, svačina

9.15 – 10.00 hod.     individuální či skupinová práce s dětmi, hudební či pracovní činnosti

10.00 – 11.00 hod.   pobyt venku či na zahradě, Snoezelen, tvořivé činnosti

11.00 – 11:40 hod.   oblékání, sebeobsluha, hygiena

Oběd, odpočinek, hry dle zájmu dětí

od 12.35 hod.            školní družina

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí.  Děti převážně pracují v kmenové učebně. Dle povahy činností pracují v tělocvičně, na zahradě, na vycházkách, na dětském hřišti. Podle svých individuálních možností a schopností se také účastní celoškolních aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.