ZŠ speciální

Základní škola speciální poskytuje základy vzdělání žákům se středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nebo v kombinaci s poruchami autistického spektra.

Třídy ZŠ speciální jsou umístěny na odloučeném pracovišti Olbrachtova 206, Lanškroun.

Škola uplatňuje speciálně pedagogické prostředky, jako jsou didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody, speciálně pedagogickou péči, využívá kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, provádí terapie ve snoezelenu. Obsah, metody a formy vzdělávání vychází z individuálních potřeb každého žáka.

Žákům se po dobu výuky věnují speciální pedagogové, kteří jsou schopni provádět speciálně-pedagogickou diagnostiku, účinně ji využívat ve vzdělávání žáků, hodnotit a modifikovat. V případě nutnosti pracují s žákem asistenti pedagoga. Ve třídách je snížený počet žáků.

Posláním školy je umožnit žákům dosáhnout (s ohledem na jejich individuální zvláštnosti) co nejvyšší úroveň znalostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě (elementární vědomosti, dovednosti a návyky, sebeobsluha, hygiena, pracovní dovednosti, základní dovednosti chování a jednání ve společnosti a v přírodě, trávení volného času).

Základní škola speciální je desetiletá, člení se na 1.stupeň (1. – 6.ročník) a 2.stupeň (7. – 10.ročník). V odůvodněných případech lze vzdělávání prodloužit do 20 let věku žáka.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Kostka I. (vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením), Kostka II. (vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzdělávací program je k nahlédnutí u třídního učitele nebo v ředitelně.

V budově školy je také třída přípravného stupně ZŠ speciální (viz záložka Škola – Přípravný stupeň).

Součástí budovy je školní jídelna – výdejna, kde jsou žákům vydávány obědy. K výuce i relaxaci je využívána školní zahrada a venkovní hřiště s umělým protiskluzovým povrchem, keramická pec, psychorelaxační místnost Snoezelen, která je vybavena audiovizuální technikou a vodním lůžkem, kompenzační pomůcky pro rozvíjení hybnosti žáků (hmatový chodníček, balanční plošiny, rehabilitační míče, vertikalizační stojan, terapeutická houpačka,…), pomůcky pro smyslový rozvoj (podsvícená pískovna, závěsné křeslo pro vestibulární stimulaci, vibrační a masážní pomůcky, komunikátory,…) a další.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.