Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

ZŠ speciální

Základní škola speciální poskytuje základy vzdělání žákům se středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nebo v kombinaci s poruchami autistického spektra.

Třídy ZŠ speciální jsou umístěny na odloučeném pracovišti Olbrachtova 206, Lanškroun.

Škola uplatňuje speciálně pedagogické prostředky, jako jsou didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody, speciálně pedagogickou péči, využívá kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, provádí terapie ve snoezelenu. Obsah, metody a formy vzdělávání vychází z individuálních potřeb každého žáka.

Žákům se po dobu výuky věnují speciální pedagogové, kteří jsou schopni provádět speciálně-pedagogickou diagnostiku, účinně ji využívat ve vzdělávání žáků, hodnotit a modifikovat. V případě nutnosti pracují s žákem asistenti pedagoga. Ve třídách je snížený počet žáků.

Posláním školy je umožnit žákům dosáhnout (s ohledem na jejich individuální zvláštnosti) co nejvyšší úroveň znalostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě (elementární vědomosti, dovednosti a návyky, sebeobsluha, hygiena, pracovní dovednosti, základní dovednosti chování a jednání ve společnosti a v přírodě, trávení volného času).

Základní škola speciální je desetiletá, člení se na 1.stupeň (1. – 6.ročník) a 2.stupeň (7. – 10.ročník). V odůvodněných případech lze vzdělávání prodloužit do 20 let věku žáka.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Kostka I. (vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením), Kostka II. (vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami) vytvořených na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzdělávací program je k nahlédnutí u třídního učitele nebo v ředitelně.

V budově školy je také třída přípravného stupně ZŠ speciální (viz záložka Škola – Přípravný stupeň).

Součástí budovy je školní jídelna – výdejna, kde jsou žákům vydávány obědy. K výuce i relaxaci je využívána školní zahrada a venkovní hřiště s umělým protiskluzovým povrchem, keramická pec, psychorelaxační místnost Snoezelen, která je vybavena audiovizuální technikou a vodním lůžkem, kompenzační pomůcky pro rozvíjení hybnosti žáků (hmatový chodníček, balanční plošiny, rehabilitační míče, vertikalizační stojan, terapeutická houpačka,…), pomůcky pro smyslový rozvoj (podsvícená pískovna, závěsné křeslo pro vestibulární stimulaci, vibrační a masážní pomůcky, komunikátory,…) a další.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.