Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

ZŠ pro žáka s NKS (logopedická třída)

Logopedická třída je určena výhradně žákům s narušenou komunikační schopností (např. vývojová dysfázie, koktavost, mnohočetná dyslalie apod.), jejichž nadání odpovídá zařazení do základní školy. Nabízí vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku. Vzdělávací program naší školy odpovídá co do obsahu i náročnosti programům běžných ZŠ, je však rozšířen o cílenou logopedickou péči.  Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Kostka“.

V logopedické třídě je menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při logopedické intervenci, která probíhá každodenně během celé výuky. Do rozvrhu jsou navíc zařazeny individuální vyučovací hodiny logopedické péče.

V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů mají žáci šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v logopedické třídě je předpokladem přestupu do běžné základní školy ještě v průběhu školní docházky. Případné dokončení vzdělávání v naší škole pak zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale také v osobním a profesním životě.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.