Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

 

  Č. j. 59 – 6/2019/ZSLA140/MIN

 

Vnitřní řád školní družiny

 

 

Vypracovala:      Mgr. Hana Minářová

Schválila:            Mgr. Hana Minářová

 

 

 

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

Vnitřní řád školní družiny

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydávám vnitřní řád školní družiny:

 

Obsah:

Všeobecné ustanovení

Práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců

Organizace a provoz školní družiny

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků

Dokumentace

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

 

Činnost družiny

 

–    Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků školy dle platného ŠVP pro ŠD.

–    Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.

–    Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

–    Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

–    Činnost družiny se uskutečňuje především pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností, příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností.

–    Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména

 1. a) na informace o průběhu zájmového vzdělávání dítěte, žáka ve školní družině
 2. b) informace o školní družině podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 3. c) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 4. f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání podle školského zákona,
 5. f) u dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zájmové vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto zájmové vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 6. g) volit a být voleni do školské rady,
 7. h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového vzdělávání dětí, žáků,
 8. i)   na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,
 9. j) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k pobytu a činnosti jejich dítěte, žáka ve školní družině.

 

Děti a žáci mají právo zejména

–    Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a na dodržování základních psychohygienických podmínek.

–    Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

–    Dítě, žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo ředitelce školy. Dítě, žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

–    Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají děti a žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

–    Děti a žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci v zdravém životním prostředí.

–    Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

–   Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

 

Pravidla chování dětí a žáků při činnostech ŠD

 

–    Děti a žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD.

–    Bez vědomí vychovatelky dítě, žák neopouští oddělení ŠD.

–    Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

–    Na oběd jsou děti a žáci odváděni v doprovodu vychovatelky ŠD.

–    Případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí dítě, žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.

–    K hrám, hračkám, knihám atd. se děti, žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, eventuelně opraví rodiče.

–    Do hodnocení a klasifikace chování dítěte, žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

–    Pokud dítě, žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.

 

III. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Přihlašování, odhlašování žáka

–    Dítě, žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte, žáka z družiny – přihlášky eviduje vychovatelka, poté jsou uložené u zástupkyně školy.

–    O přijetí dítěte, žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce.

–    Činnost školní družiny je určena přednostně pro děti, žáky přípravné třídy a prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

–    Činností družiny se mohou zúčastňovat i děti, žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených dětí, žáků stanovený pro oddělení – např. dočasné umístění žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).

–    Odhlášení dítěte, žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče (zákonní zástupci) písemnou nebo ústní formou vychovatelce ŠD.

–    Pokud dítě, žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.

–  O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelce školy rodičům (zákonným zástupcům) dítěte, žáka písemně se zdůvodněním.

 

Režim školní družiny

 

Budova Dobrovského 63

6:30 – 7:40 – ranní družina

 1. oddělení – děti

11:35 – 13:30 – příchod, hygiena, oběd

13:30 – 14:00 – odpočinková činnost

14:00 – 14:30 – zájmová činnost

 

 1. oddělení – žáci

11:35 – 12. 30 – příchod, odpočinková činnost

12:30 – 13:30 – hygiena, oběd

13:30 – 14:30 – zájmová činnost

14:30 – 15:30 – rekreační a odpočinková činnost

 

Budova Olbrachtova 206

2 oddělení – provozní doba: 12,35 – 14,30 hod

14,30 – 15,15 hod (sloučení do 1 oddělení)

 

–    Týdenní plán je zpracován formou dodatku k tomuto řádu. Týdenní plán je také graficky zpracován přiměřeně věku a schopnostem dětí, žáků a vyvěšen ve školní družině.

–    Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle platného ŠVP  ŠD.

–    V současné době fungují ranní a dvě oddělení školní družiny v budově Dobrovského 63, která jsou umístěna v 1. patře a v přízemí budovy prvního stupně. Průběh ranní ŠD – možnost účasti v ranní ŠD dle pravidel docházky do ŠD. Dále pak 2 oddělení školní družiny v budově Olbrachtova 206, umístěné v přízemí budovy v místnostech č. 1 a č. 6.

–    K činnosti ŠD v budově Dobrovského 63 je možné využívat tělocvičný sál, školní hřiště, uvolněné učebny, kuchyňku a učebnu ICT, keramickou dílnu. V budově Olbrachtova 206 lze využívat k činnosti ŠD zahradu školy, školní hřiště a uvolněné učebny.

–    Počet oddělení: celkem 4, z toho v budově Dobrovského 63 dvě oddělení + ranní družina, v budově Olbrachtova 206 další 2 oddělení.

–    Oddělení školní družiny se v budově Dobrovského 63 naplňuje nejvýše do počtu 19 účastníků, v budově Olbrachtova 206 se naplňuje nejvýše do počtu 6 účastníků, kdy nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 6 žáků denně přítomných – limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

 

 Docházka do ŠD

–    Budova školy na ul. Dobrovského 63 je zpřístupněna dětem, žákům k docházce do činností ŠD od 6:30 – 7:45 a od 11:35 do 15:30 hod. Budova školy na ul. Olbrachtova 206 nemá zřízen ranní provoz, v odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 12,35 hod do 14,25 hod.

–    Dítě, žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od zákonných zástupců je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

–    Nepřítomnost dítěte, žáka v ŠD je omluvena nepřítomností dítěte, žáka ve škole (nahlašuje zákonný zástupce přímo vychovatelce), pokud je dítě, žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel.

–    Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti dítěte, žáka provádí zákonní zástupci sami.

–    Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného či ústního sdělení zákonného zástupce vychovatelce a s osobním vyzvednutím dítěte, žáka.

–    Režim vyzvedávání dítěte, žáka z činností ŠD – po ukončení vyučování do 12.30 hod a dále v 15:30, dále dle času uvedeného v zápisním lístku dítěte, žáka. V zápisním lístku zákonní zástupci jmenovitě uvedou, kdo si dítě, žáka bude vyzvedávat ze ŠD.

–    Do odpoledního provozu ŠD jsou děti, žáci přihlášení k činnosti v ŠD předáváni vychovatelce školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající pedagog sdělí paní vychovatelce počet předávaných dětí, žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných dětí, žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad dětmi, žáky ŠD a současně situaci oznámí vedení školy, v případě ŠD v budově Olbrachtova 206 skutečnost ohlásí vedoucí detašovaného pracoviště.

–    Při nevyzvednutí dítěte, žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy se zákonnými zástupci vyčká s dítětem, žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy nebo zástupkyni ředitelky školy, vedoucí detašovaného pracoviště na ul. Olbrachtova 206, eventuelně policii.

 

Specifika ŠD v budově Olbrachtova 206

Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet účastníků 12. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu žáků. S touto situací je vždy obeznámena vedoucí detašovaného pracoviště, která organizačním opatřením zajistí bezpečnost žáků. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupkyní ředitelky v součinnosti s vedoucí detašovaného pracoviště.

 

 1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ

–    Bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

Přiměřeně věku seznamuje děti, žáky se zásadami BOZ a řády tělocvičny, kuchyňky a učebny ICT.

–    Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

–    Při úrazu dítěte, žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá zákonné zástupce, event. lékařskou pomoc. Zapisuje do knihy úrazů.

–    Dítě, žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

–    Během provozu ŠD nevstupují zákonní zástupci či jimi pověřené osoby na oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v zádveří žákovského vchodu.  Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v  rámci třídních schůzek a konzultací.

– Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 1. Všichni žáci, děti se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

 

 1. Dětem, žákům není v době mimo provoz ŠD zdržovat se v prostorách ŠD, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí, žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou děti, žáci hlásí ihned vychovatelce.

 

 1. Dětem, žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením, ústředním topením, bezpečnostními ventily a kotli bez dozoru vychovatelky.

 

 1. Při pobytu ŠD v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, zachovávají děti, žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vychovatelky provedou prokazatelné poučení dětí, žáků na počátku docházky dítěte, žáka do ŠD a dodatečné poučení dětí, žáků, kteří při poučení chyběli. O poučení dětí, žáků provede vychovatelka záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školní družinu a před každými prázdninami.

 

 1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob, při odchodu dětí, žáků domů z budovy ven dozírají zaměstnanci podle plánu dozorů. Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

 1. V prostorách ŠD platí přísný zákaz – používání ponorných elektrických vařičů – ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě, ponechávat je ve škole přes noc.

 

 1. Vychovatelky jsou během provozu ŠD povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat dětem, žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Dítě, žák nenosí do ŠD cigarety, alkohol, návykové látky.

 

 1. Pokud dítě, žák bude vykazovat známky akutního onemocnění (horečka, zvracení, průjem,…) musí být odděleno od ostatních dětí, žáků a musí být pro něho zajištěn dohled fyzické osoby.

 

 1. Vstup cizím osobám je povolen na základě ohlášení se v ředitelně (viz cedulka na vstupních dveřích).

 

 1. Podle čl. 16 Listiny základních práv a svobod a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Případné individuální omezení při posouzení těchto otázek se ředitelka školy pokusí postupovat v dohodě s osobou, která své náboženství či víru projevuje.

 

 1. Projevy šikanování mezi dětmi, žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách ŠD a při všech akcích ŠD a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu.

 

 1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky dítěte, žáka vůči vychovatelkám se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností.

 

 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY DĚTÍ, ŽÁKŮ

 

–    Děti, žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.

–    Místnosti školní družiny i své místo udržují v čistotě a pořádku.

–    Majetek školní družiny chrání před poškozením.

–    Majetek školní družiny nesmějí děti, žáci odnášet domů.

–    V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

 

 1. DOKUMENTACE 

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny v budově Dobrovského 63

–    Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

–    Přehled výchovně vzdělávací práce.

–    Docházkový sešit.

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny v budově Olbrachtova 206

– Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

– Přehled výchovně vzdělávací práce vedený v elektronické formě – Škola OnLine.

– Celoroční plán činnosti.

– Roční hodnocení práce činnosti školní družiny.

 

 

VII. ZRUŠOVACÍ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tímto se ruší Vnitřní řád školní družiny z 9. 8. 2018 (v budově Dobrovského 63), dále Vnitřní řád školní družiny z 1. 2. 2016 (v budově Olbrachtova 206).

Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti účinnosti: 17. 1. 2019

 

 

V Lanškrouně 16. 1. 2019

 

Mgr. Hana Minářová

ředitelka školy

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.