Vnitřní řád školní jídelny a výdejny

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny – výdejny

 

Dokument ke stažení – Vnitřní řád ŠJ MADORET 2018

 

I. Legislativní rámec

II. Organizace stravování

 1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům. Školní jdelna poskytuje školní stravování žákům základních škol (za cenu jako v době pobytu ve škole) také v době školních prázdnin, § 119 školský zákon.
 2. Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Žák nebo student, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní  jídelně.  Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se hradí plná cena oběda.Studenti   ubytováni na internátě mají právo odebrat denně jedno hlavní  jídlo (oběd, večeře) a jedno doplňkové jídlo (snídaně).
 3. Objednání stravy je možné buď na internetu, na objednávkových terminálech v jídelnách nebo telefonicky na číslech 465 324 673, 739 041 961 (provoz B. Smetany), 465 324 232, 603 831 095(provoz Dobrovského). Strava musí být objednána nejdéle do 13,45 hod. předešlého pracovního dne. V naléhavých případech jako je nemoc apod., je možné se telefonicky dohodnout do 7 hod. ráno s paní pokladní na odhlášce či přihlášce stravy. Přístupové hesla k objednávkám přes internet si vyžádejte u pokladního okénka příslušného provozu.  Neodebrané obědy propadají.  Strávník si může požádat o výpis odebrané stravy.
 4. Jídelní lístek je zadáván s časovým předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na výdejních místech a na internetových stránkách:

           www.madoret.eu – provozovna B. Smetany nebo Dobrovského (dle toho, kde se strávník stravuje), záložka „ONLINE OBJEDNÁVKA“   nebo přímo na internetových stránkách:

              http://objednavka.madoret.eu:8080/bsmetany/ –   provoz B. Smetany

              http://objednavka.madoret.eu:8080/dobrovskeho/ –   provoz Dobrovského

Uživatelské jméno a heslo strávník obdrží po vyžádání v pokladně příslušného provozu.

5.  Strávník si před zahájením stravování zakoupí elektronický čip v  hodnotě 100,-Kč včetně DPH, jež slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání nebo k odhlášení stravy.  V případě ztráty  nebo znehodnocení čipu si strávník zapůjčí náhradní kartu pro výdej stravy a neprodleně si zakoupí čip nový. Elektronický čip je možno vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozen a zároveň za předpokladu, že se již strávník nebude ve školní jídelně stravovat.

Školní jídelna je plátcem DPH a z každého prodaného čipu odvádí  DPH.  Při zpětném výkupu čipu od strávníka – neplátce – se již nedá DPH uplatnit a z tohoto důvodu vyplácíme při výkupu čipů částku 80,-Kč.

6. Způsoby platby stravného:

Školní jídelna používá k identifikaci bezhotovostní platby rodné číslo strávníka, pokud strávník nesouhlasí s tímto postupem, musí si zvolit kombinaci 8 až 10místných čísel, kterou bude  při  zasílání plateb používat. Podmínkou pro spárování platby se stravovacím systémem je  nahlášení variabilního symbolu u pokladního okénka, stačí telefonicky.

V případě nedostatečné hotovosti na účtu strávníka nelze oběd objednat.

7. Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu.  Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Večeří se rozumí hlavní chod, nápoj a případně doplněk  (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v těchto jídelnách. Strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelen. Doprovod strávníka může čekat v šatně jídelny.

8. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná  1. 9.  a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Ceny stravného:

Snídaně

strávníci 15 a více let             16,-Kč

Přesnídávka

strávníci 15 a více let               7,-Kč

Obědy

strávníci do 6 let                    19,-Kč

strávníci 7 – 10 let                  24,-Kč

strávníci 11 – 14 let                27,-Kč

strávníci 15 a více let             31,-Kč

veřejnost                                    75,-Kč

Večeře

strávníci 15 a více let              27,-Kč

veřejnost                                     55,-Kč

II. večeře

strávníci 15 a více let               17,-Kč

9.  Přeplatky se automaticky převádí na následující školní rok. Po ukončení stravného je každý strávník povinen účet zrušit a požádat o převedení hotovosti na účet nebo si můžou rodiče žáků přeplatek vyzvednout v hotovosti na pokladně.  Žákům a studentům přeplatky v hotovosti nevydáváme. Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., NOZ § 629. Školní jídelna si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty zúčtuje do tržeb.

10. Výdejní doby

Výdejní doba – jídelna ul. B. Smetany:

1. Snídaně

úterý – pátek

6.00 – 7.30 hod.                 studenti SOŠ a SOU

2.  Oběd

pondělí – pátek

10.30 – 11.00 hod.              jídlo do jídlonosičů a veřejnost

11.00 – 13.45 hod.               běžný výdej

13.15 – 13.45 hod.               jídlo do jídlonosičů a veřejnost

3. Večeře

pondělí – čtvrtek

17.00 – 17.30 hod.               studenti SOŠ a SOU

17.30 – 17.45 hod.               veřejnost

 

Výdejní doba – jídelna ul. Dobrovského:

pondělí – pátek

10.30 – 10.45 hod.                jídlo do jídlonosičů a veřejnost

10.45 – 13.45 hod.                 běžný výdej

13.00 – 13.30 hod.                 jídlo do jídlonosičů a veřejnost

 

Výdejní doba – výdejna J. M. Marků:

pondělí – pátek

10.45 – 11.00 hod.                 jídlo do jídlonosičů a veřejnost

11.00 – 13.45 hod.                  bežný výdej

13.15 – 13.45 hod.                  jídlo do jídlonosičů a veřejnost

 

Výdejní doba – výdejna Střelnice:

pondělí – pátek

11.30 – 13.45 hod.                 běžný výdej

 

11. Hmotnost porce masa v syrovém stavu

Obědy

strávníci do 6 let                     50 gr

strávníci 7 – 10 let                  60 gr

strávníci 11 – 14 let                70 gr

strávníci 15 a více let              80 gr

veřejnost                                  100 gr

Večeře

strávníci 15 a více let             80 gr

veřejnost                                    80 gr

12. Jídlo vydávané do jídlonosičů je určené k okamžité spotřebě, školní jídelna zodpovídá za zdravotní nezávadnost pokrmu pouze do okamžiku výdeje do jídlonosiče, od okamžiku převzetí jídla v jídlonosiči ručí za zdravotní nezávadnost strávník.

13. V době školních prázdnin je zkrácena doba výdeje obědů a doba pokladen do 13,00 hodin. Během měsíců červenec a srpen se na výdejně J. M. Marků a Střelnice strava nevydává. Strávníci mají možnost se stravovat v jídelně na ul. B. Smetany nebo Dobrovského. Během těchto měsíců je na 3 týdny jeden z provozů uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Stravu vždy zajišťuje druhý provoz a strávníci jsou  min. 14 dní dopředu na změnu upozorněni.

14. Dozory po dobu výdeje jsou zajištěny zaměstnanci školní jídelny. Dozor ŠJ má sjednaný druh práce na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů – strávníků při poskytování školního stravování a má právo napomenout strávníky ŠJ v případě jejich nevhodného chování.

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a v přilehlých prostorách slušně a dbát pokynu obsluhujícího personálu, k výdeji stravy jsou povinni nosit elektronický čip.

Ředitelka školní jídelny může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci žáka nebo studenta rozhodnout o jeho vyloučení ze stravování pro závažné porušení povinností, hrubé slovní útoky nebo úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školní jídelny.

15. Zaměstnanci ŠJ a strávníci budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.

16. K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem do  jídelny.  Jídelna neručí strávníkům za cennosti, peněžní hotovost a mobilní telefony odložené v prostorách šatny a jídelny. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe.

17. Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit. Do jídelny je zakázáno vjíždět s kočárky, na kolečkových bruslích a koloběžkách.

18. Výdej stravy do skleněných nádob je zakázán.

19. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru nebo ředitelce  v kanceláři ŠJ.

20. Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na nástěnce jídelny nebo na webových stránkách  www.madoret.eu/vnitrni-rad.

21. Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

22. Prostory u pokladního okénka a šatny strávníků jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Strávníci jsou informováni při vstupu do jídelny umístěním informačních samolepek na viditelných místech.  Kamerový systém je registrován ÚOOÚ.

23. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo s hlavní kuchařkou.

24. Školní jídelna zpracovává při své činnosti osobní údaje strávníků, kterým poskytuje stravovací služby na základě právní povinnosti, bez souhlasu strávníka. V případě zpracování osobních údajů, které nejsou uvedeny výčtem v právním předpisu, se jedná o zpracování na základě souhlasu. Osobní údaje zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, po ukončení poskytovaných služeb se zálohy dat archivují s heslem a po uplynutí doby deseti let budou data ze systému vymazána.

Tiskopisy „Informace o zpracování osobních údajů“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ jsou umístěny na nástěnce jídelny, na webových stránkách  www.madoret.eu/gdpr  nebo si strávník může tiskopisy vyžádat v kanceláři školní jídelny.

25. Strávník si může vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje o klientovi systém zpracovává, za poskytnutí informací má ŠJ právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (§ 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud strávník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany ŠJ k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (§ 21 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů).

V Lanškrouně dne  26. 6. 2018

 

Pavlína Tovtiková, ředitelka ŠJ

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.