Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

ZŠ podle § 16 odst. 9 školského zákona

Naše základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je určena žákům v pásmu lehké mentální retardace. Učební náplní je velmi podobná běžné základní škole, na tomto typu základní školy se více zdůrazňují výchovy a praktické zapojení dětí do společnosti.

Tato základní škola je specifická využíváním speciálně pedagogických prostředků, jako jsou didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody, kompenzační a učební pomůcky, vřazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, aplikace principu individuálního přístupu k žákům, který je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě a v neposlední řadě zajištěním asistenta pedagoga. Žákům se po dobu výuky věnují erudovaní speciální pedagogové s bohatými praktickými zkušenostmi.

Posláním školy je umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobnostních kvalit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a možnosti pomocí speciálních výchovných a vzdělávacích prostředků a metod.

Žáci s mentálním postižením kromě snížené mentální úrovně často trpí také poruchami koncentrace pozornosti a adaptačních schopností, což může ztěžovat výuku v běžných třídách základní školy.

Základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je devítiletá, člení se na 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Téměř v každé třídě pracuje také asistent pedagoga. Na škole se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s využitím zakomponovaných minimálních výstupů.

Důležité je také vybavení školy k realizaci praktického vyučování. Škola disponuje cvičnou kuchyňkou, zrekonstruovanou dílnou, dále keramickou dílnou s pecí, ale také rozlehlým pozemkem.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.